KAJ JE NOVEGA NA KMETIJI

Novogradnja hleva za krave molznice in mlado živino z opremo ter nakup mešala za gnojevko

Trajanje vključenosti v podukrep M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva: avgust 2016 – vložitev vloge, 12.7.2017 – prejem odločbe o pravici sredstev, oktober 2017 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev.

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v novogradnjo hleva za krave molznice in mlado živino z opremo ter nakup mešala za gnojevko. Naložba je bila nujna, saj je obstoječi hlev za vzrejo mlade živine oziroma plemenskih telic premajhen, ima zastarelo in iztrošeno opremo, pogoji za živali in delovni pogoji so zelo oteženi.

CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- Posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje
- Ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
- Zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali.

DEJAVNOSTI
Zgradili smo hlev, v katerem bo prostora za 105 ležalnih boksov za plemenske telice in mlado živino s pripadajočo opremo za krmljenje v velikosti 714 m2. Kupili smo tudi traktorsko mešalo za gnojevko. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- Povečanje tržne proizvodnje
- Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanja obsega ročnega dela
- Izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali.

PRP